ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว

ชมดอกซากุระเมืองไทย – เขาค้อ ภูทับเบิก

ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว

รหัส 009-0088
วันที่เดินทาง
ม.ค.64 - ก.พ.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
2,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
50 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม และไร่ GB – คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พัก

02.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

03.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 440 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์  แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

 เช้า : บริการ ขนมปังและน้ำผลไม้ มื้อที่ 1

จุดชมวิวยอดฮิตที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นอีกแห่งหนึ่ง ก็คือ จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ ตรงจุดนี้เราจะได้เห็นวิวจากตรงนี้จะเป็นมุมกว้าง 180 องศา เราจะมองเห็นทะเลหมอกที่ด้านหน้าได้ทั้งหมดในช่วงเช้า  ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับตู้ไปรษณีย์หรือจะซื้อโปสการ์ดส่งรูปวิวสวยๆให้คนที่เรารักได้
นำท่านเดินทางไปชมบรรยากาศ ทุ่งกังหันลม และไร่ GB ตั้งอยู่บริเวณตำบลทุ่งสมอ
พาท่านอิสระที่คาเฟ่วิวดีพร้อมมาลิ้มลองของหวาน และถ่ายรูปลงโซเซียลที่ Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต   อิสระให้ท่านได้ลิ้มรสชาติเครื่องดื่ม,ขนม และเซลฟี่ลงโซเชียลตามอัธยาศัย

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ณ Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต
นำท่านสักการะ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดสำคัญของอำเภอเขาค้อ  วัดแห่งนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง

เย็น  : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 2

วันที่ 2 ภูลมโล ซากุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จุดชมวิวภูทับเบิก – ร้านของฝากไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มื้อที่ 3
นำท่านไปยังบ้านร่องกล้า และเปลี่ยนรถไปภูลมโล (รวมค่ารถขึ้นไปภูลมโลแล้ว)
นำท่านรับอรุณที่ ภูลมโล หนึ่งในสถานที่ชม ซากุระเมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ตั้งอยู่ที่บ้านร่องกล้า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ เลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก
หลังจากชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งแล้ว  ในอุทยานภูหินร่องกล้า  ยังมี ทุ่งดอกกระดาษ หรือ ดอกบานไม่รู้โรย ในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 4

ก่อนเดินทางกลับให้ท่านได้เก็บบรรยากาศ ณ จุดชมวิว ภูทับเบิก เป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดสูงสุดของยอดภูทับเบิกอยู่ที่ความสูง 1,768 เมตร เวลาได้ไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูทับเบิกแล้วเราจะได้เห็นภาพทะเลหมอกกับก้อนเมฆสีขาวตัดกับสีเขียวของภูเขา
จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากร้านของฝากไร่กำนันจุล เป็นศูนย์รวมของฝากสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ “ไร่กำนันจุล” มีให้เลือกมากมายกว่า 200 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานานแสนนานของไร่กำนันจุล คือ “ปลาส้ม” และยังมีผลไม้ เช่น มัลเบอร์รี่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 400 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
07/01/2021 08/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
เดินทาง 07/01/2021 08/01/2021
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/01/2021 11/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,188 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
  เดินทาง 10/01/2021 11/01/2021
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/01/2020 15/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   2,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
   เดินทาง 14/01/2020 15/01/2021
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/01/2021 18/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,188 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
    เดินทาง 17/01/2021 18/01/2021
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/01/2021 22/01/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,188 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
     เดินทาง 21/01/2021 22/01/2021
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      23/01/2021 24/12/2020
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,188 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
      เดินทาง 23/01/2021 24/12/2020
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24/01/2021 25/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,188 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
       เดินทาง 24/01/2021 25/01/2021
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/01/2021 26/01/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,188 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
        เดินทาง 25/01/2021 26/01/2021
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         28/01/2021 29/01/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         3,188 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
         เดินทาง 28/01/2021 29/01/2021
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          30/01/2021 31/01/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          3,188 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
          เดินทาง 30/01/2021 31/01/2021
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           31/01/2021 01/02/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           3,188 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
           เดินทาง 31/01/2021 01/02/2021
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            04/02/2021 05/02/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            2,988 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
            เดินทาง 04/02/2021 05/02/2021
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             07/02/2021 08/02/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             3,188 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
             เดินทาง 07/02/2021 08/02/2021
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              11/02/2021 12/02/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              2,988 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
              เดินทาง 11/02/2021 12/02/2021
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               15/02/2021 16/02/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               2,988 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
               เดินทาง 15/02/2021 16/02/2021
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                07/01/2021 08/01/2021
                รถตู้
                2,988 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                เดินทาง 07/01/2021 08/01/2021
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 10/01/2021 11/01/2021
                 รถตู้
                 3,188 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                 เดินทาง 10/01/2021 11/01/2021
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  14/01/2020 15/01/2021
                  รถตู้
                  2,988 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                  เดินทาง 14/01/2020 15/01/2021
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   17/01/2021 18/01/2021
                   รถตู้
                   3,188 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                   เดินทาง 17/01/2021 18/01/2021
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    21/01/2021 22/01/2021
                    รถตู้
                    3,188 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                    เดินทาง 21/01/2021 22/01/2021
                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     23/01/2021 24/12/2020
                     รถตู้
                     3,188 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                     เดินทาง 23/01/2021 24/12/2020
                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      24/01/2021 25/01/2021
                      รถตู้
                      3,188 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                      เดินทาง 24/01/2021 25/01/2021
                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       25/01/2021 26/01/2021
                       รถตู้
                       3,188 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                       เดินทาง 25/01/2021 26/01/2021
                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        28/01/2021 29/01/2021
                        รถตู้
                        3,188 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                        เดินทาง 28/01/2021 29/01/2021
                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         30/01/2021 31/01/2021
                         รถตู้
                         3,188 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                         เดินทาง 30/01/2021 31/01/2021
                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          31/01/2021 01/02/2021
                          รถตู้
                          3,188 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                          เดินทาง 31/01/2021 01/02/2021
                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           04/02/2021 05/02/2021
                           รถตู้
                           2,988 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                           เดินทาง 04/02/2021 05/02/2021
                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            07/02/2021 08/02/2021
                            รถตู้
                            3,188 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                            เดินทาง 07/02/2021 08/02/2021
                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             11/02/2021 12/02/2021
                             รถตู้
                             2,988 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                             เดินทาง 11/02/2021 12/02/2021
                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              15/02/2021 16/02/2021
                              รถตู้
                              2,988 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
                              เดินทาง 15/02/2021 16/02/2021
                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               Share on social networks
                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • รถบัส
                               • ธ.ค.63 - มี.ค.64
                               • 1 วัน 0 คืน
                               • 56 ครั้ง
                               เริ่มต้น 999 บาท
                               • รถตู้
                               • พ.ย.63 - ธ.ค.63
                               • 4 วัน 2 คืน
                               • 82 ครั้ง
                               เริ่มต้น 4,999 บาท
                               ชื่นชอบ