ทัวร์เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ

วัดป่าภูทอก – วัดป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแม่น้ำโขง – วัดป่าภูทอก – วัดป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแม่น้ำโขง
ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอก –ไร่ GB – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – Pino Latte Café

ทัวร์เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ

รหัส 006-0049
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
97 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ

18.00 : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

18.30 : ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ จังหวัดบึงกาฬ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 บึงกาฬ - วัดป่าภูทอก - วัดป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแม่น้ำโขง - หนองคาย

06.30 : บริการอาหารเช้า บนรถ

07.00 : อรุณสวัสดิ์ ณ จ.บึงกาฬ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าล้างตา นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ นำท่านชม วัดป่าเมืองเหือง กราบสักการะ พระพุทธนาคนิมิตต์ พระพุทธรูปที่เกิดจากการที่พญานาคมาเข้าฝันให้สร้าง และถวายให้เป็นพระพุทธรูปของพญานาค เพื่อที่พญานาคจะได้มาสักการะบูชา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ ภูสิงห์ เป็นสถานที่ไฮไลท์ที่สุดแห่งนึงของจังหวัดนี้ จุดชมวิวหินสามวาฬ ซึ่งมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกเป็น 3 ก้อน เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ จากนั้นนำทุกท่าเดินทางสู่ สะดือแม่น้ำโขง แก่งอาฮง หรือจุดชม “สะดือแม่น้ำโขง” ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลหอคำ เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

วันที่ 3 วัดโพธิ์ชัย – วัดผาตากเสื้อ –วัดป่าภูก้อน –สกายวอล์คของเชียงคาน –แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคาย  เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : เดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสู่ วัดป่าภูก้อน นำท่านสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา สักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระนอนที่ทำด้วยหินอ่อนที่สวยงามจากประเทศอิตาลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อ. เชียงคาน ให้ท่านได้ชม สกายวอล์คของเชียงคาน ตั้งอยู่หน้าพระใหญ่ภูคกงิ้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แก่งคุดคู้ ซึ่งอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น้ำโขงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน

เย็น : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอก –ไร่ GB - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte Café

เช้า : ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส ให้ท่านอิสระตักบาตรข้าวเหนียว เติมบุญยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นไปยัง ภูทอก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ

10.00 ; จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเขาค้อ นำท่านชมไร่ GB และทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา จากนั้นนำท่านเที่ยว พระธาตุผาซ่อนแก้ว เที่ยวชมพระตำหนักเขาค้อโดยตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร พาทุกท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ นำท่านเดินทางต่อสู่ พุทธอุทยานเพชบุระ เพื่อสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางไปยังคาเฟ่ยอดนิยมสุดชิล Pino Latte Café คาเฟ่บรรยากาศสุดอลังการในเขาค้อ ร้านกาแฟที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดในเขาค้อ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป และ ดื่มด่ำกับวิวอันสวยงามที่สามารถมองเห็นไปยังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว และทะเลหมอกที่สวยงาม

16.00 : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

23.00 : เดินทางกลับถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. อาหารที่ระบุตามรายกาย
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
04/12/2020 07/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ
เดินทาง 04/12/2020 07/12/2020
*** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2020 13/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ
  เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
  *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/12/2020 02/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,590 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    04/12/2020 07/12/2020
    รถตู้
    5,990 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ
    เดินทาง 04/12/2020 07/12/2020
    *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     10/12/2020 13/12/2020
     รถตู้
     5,990 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ
     เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
     *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      30/12/2020 02/01/2021
      รถตู้
      6,590 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ
      เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
      *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • ธ.ค.63
       • 3 วัน 2 คืน
       • 46 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,390 บาท
       รหัส 010-0080
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,390 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • ธ.ค.63 - ม.ค.64
       • 3 วัน 3 คืน
       • 64 ครั้ง
       เริ่มต้น 4,899 บาท
       รหัส 007-0055
       3 วัน 3 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 4,899 บาท
       ชื่นชอบ