ทัวร์เที่ยวสุขใจไปกาญจนบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทริป

ต้นจามจุรียักษ์-วัดถ้ำพุหว้า-เมืองมัลลิกา ร.ศ.124-ย่านเมืองเก่าปากแพรก-รักษ์คันนา

ทัวร์เที่ยวสุขใจไปกาญจนบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทริป

รหัส 014-0126
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
42 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ต้นจามจุรียักษ์-วัดถ้ำพุหว้า-เมืองมัลลิกา ร.ศ.124-ย่านเมืองเก่าปากแพรก-รักษ์คันนา

06.30 น. : นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

07.30 น. : พร้อมออกเดินทางสู่เขต จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

08.30 น. : นำท่านเดินทางถึงเขต อ.เมือง ของ จ.กาญจนบุรี ให้ท่านแวะชมเขตอันซีนของกาญจนบุรีกับต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์ ตะลึงกับความใหญ่โตของต้นไม้และกิ่งก้านสาขาสวยงามร่มรื่นของต้นจามจุรียักษ์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาด 10 คนโอบ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่วัดถ้ำพุหว้า ตัววัดเป็นศิลปะแบบแบบขอมประยุกต์ที่สวยงาม เป็นวัดป่าอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้สวยงามอลังการด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถได้อ่อนช้อยงดงามครอบตัวถ้ำเอาไว้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.ไทรโยค นำท่านเข้าชม เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชน เมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน ที่เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส ให้เวลาท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ชุมชนถนนปากแพรกหรือชุมชนบ้านเหนือ เป็นชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ริมกำแพงเมืองกาญจนบุรี ใกล้พระบรมราชานุสาวรีย์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 180 ปี ต้น  จากนั้นนำท่านเดินทางเช็คอินร้านกาแฟร้านใหม่ รักษ์คันนา กระแสร้านกาแฟและร้านอาหารริมนาข้าว ของเมืองกาญจนบุรี เป็นร้านเปิดใหม่ที่มีทั้งร้านกาแฟและร้านก๋วยเตี๋ยว ที่มีวิวของทุ่งนาสีเขียวกว้างไกลรายล้อม  มีสะพานทอดยาวกลางทุ่งมองเห็นวิวของวัดถ้ำเขาน้อยและวัดถ้ำเสืออยู่เบื้องหน้า ในช่วงเวลาเย็นยามพระอาทิตย์ตกนั้น ยิ่งงดงามมาก ให้ท่านเบรกพักผ่อนคลายร้อนภายในร้านกาแฟ จากนั้นนำท่านเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากเมืองกาญจน์ ตามอัธยาศัย อาทิ วุ้นเส้น เว้นมะพร้าว ขนมชั้น ทองม้วนสด ทองม้วนแก้ว ขนมเปี๊ยะหลากรส ขนมทองพับ และขนมต่างๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

18.30 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่านที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ – บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ธ.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 55 ครั้ง
เริ่มต้น 5,999 บาท
รหัส 001-0073
3 วัน 2 คืน
ไม่ทราบสายการบิน
เริ่มต้น 5,999 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.63- ม.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 59 ครั้ง
เริ่มต้น 8,900 บาท
รหัส 006-0068
3 วัน 2 คืน
Air Asia (FD)
เริ่มต้น 8,900 บาท
 • รถตู้
 • ธ.ค.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 59 ครั้ง
เริ่มต้น 3,199 บาท
รหัส 006-0062
3 วัน 1 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 3,199 บาท
ชื่นชอบ