ทัวร์สระบุรี เที่ยวสุขใจ เส้นทางดอกไม้

ทุ่งทานตะวัน – สวนบิ๊กเต้  –  ตลาดหัวปลี – วัดพระพุทธบาท – Mountain Coffee

 

ทัวร์สระบุรี เที่ยวสุขใจ เส้นทางดอกไม้

รหัส 018-0120
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ม.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
899 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
42 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สระบุรี – ทุ่งทานตะวัน – สวนบิ๊กเต้ – ตลาดหัวปลี – วัดพระพุทธบาท – Mountain Coffee – กรุงเทพฯ

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท ใหญ่ วิภาวดี  ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)

06.30 น. : ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.สระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ  บริการอาหารว่าง ในยามเช้า นำทุกท่านชม ทุ่งทานตะวัน ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคมของทุกปี ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน

10.30 น. : หลังจากนั้นพาทุกท่านชม สวนบิ๊กเต้  จัดว่าเป็นแหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดของอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ปลูกบนพื้นที่กว้างขวางกว่า 100 ไร่ โดยมีดอกเบญจมาศมากกว่า 30 สายพันธุ์เลยทีเดียว เช่น อัปปาเหลือง, ฮาฟสไปเดอร์, ปิงปอง, มัมชมพู, ฮาวาย และอีกมากมายหลายสีสัน ขาว ม่วง เหลือง ชมพู เบ่งบานให้ชมตลอดปี

12.00 น. : นำทุกท่านชม ตลาดหัวปลี เป็นตลาดสไตล์บ้าน ๆ ท่ามกลางสวนกล้วยและสวนไผ่อันร่มรื่น ตั้งอยู่ด้านในศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  ซึ่งนอกจากเป็นที่ตั้งของตลาดแล้ว ที่นี่ยังเป็นจุดแวะซื้อของฝากจากสระบุรี อีกทั้งยังเป็นสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสวนสมุนไพรอีกด้วย อิสระอาหารกลางวัน  

13.30 น. : นำทุกท่านสักการะ วัดพระพุทธบาท  ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้ในแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี เป็นที่เคารพ นับถือบูชาของพุทธศาสนิกชนทุกคน

15.00 น. : พาทุกท่านออกเดินทางเข้าสู่ Mountain Coffee แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ซอยวัดเขาบอระเพ็ด อำเภอพระพุทธบาท เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่ห้ามพลาด  เพราะด้วยบรรยากาศบนเขาที่รายล้อมไปด้วยวิวสวยๆ นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ชมวิวเพลินๆนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ ทุ่งดอกคอสมอส ที่รายล้อมร้านแห่งนี้เอาไว้อย่างงดงาม สีชมพูสลับม่วงที่มองแล้วสบายใจสบายตา

16.00 น. : นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ทุกท่านซื้อของฝาก

20.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดย สวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหาร (1 มื้อ)
 • ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีด – ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป สำหรับรถบัส / ผู้โดยสารจำนวน  8  ท่านขึ้นไป สำหรับรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
17/01/2021 17/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สระบุรี เที่ยวสุขใจ เส้นทางดอกไม้
เดินทาง 17/01/2021 17/01/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  17/01/2021 17/01/2021
  รถตู้
  899 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สระบุรี เที่ยวสุขใจ เส้นทางดอกไม้
  เดินทาง 17/01/2021 17/01/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • รถตู้
   • ต.ค.63 - ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 53 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,988 บาท
   • รถตู้
   • ธ.ค.63 - ม.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 40 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,899 บาท
   รหัส 006-0125
   3 วัน 2 คืน
   รถตู้
   เริ่มต้น 4,899 บาท
   ชื่นชอบ