ทัวร์สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง

มัสยิดกรือเซะ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดช้างให้ – เบตง – พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ – วัดพุทธาธิวาส – จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (SKYWALK) สวนดอกไม้เมืองหนาว อุโมงค์ปิยะมิตร บ่อน้ำร้อนเบตง – สตรีทอาร์ต – วัดหน้าถ้ำ – ย่านเมืองเก่าสงขลา – เกาะยอ – น้ำตกโตนงาช้าง – วัดพระมหาเจดีย์ไตภพไตรมงคล – วัดฉื่อฉาง – ตลาดกิมหยง

ทัวร์สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง

รหัส 002-0124
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
41 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปัตตานี – มัสยิดกรือเซะ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วัดช้างให้ - เบตง - พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ – วัดพุทธาธิวาส

04.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

06.00 น. : ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4300

07.35 น. : เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ แล้ว นำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดปัตตานี” จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม นำท่านเดินทางสู่ “มัสยิดกรือเซะ” เป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งปัตตานี  ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  รู้จักกันอีกชื่อว่า “มัสยิดปิตูกรือบัน” ที่แปลว่ามัสยิดที่มีช่องประตูรูปโค้ง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านสักการะ “วัดช้างไห้ราษบูรณาราม” หรือ“วัดช้างไห้” (119 กม.) เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ เข้าสู่ “เมืองเบตง” ) อำเภอที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในจังหวัดยะลาและนับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย นำท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาสตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 2 เบตง – จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (SKYWALK) – สวนดอกไม้เมืองหนาว - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง - สตรีทอาร์ต

05.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ “ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง”  เพื่อเข้าสู่ จุดชมวิวทะเลหมอก  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่ขึ้นชื่อของเบตงและมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี *** พิเศษ ชมทะเลหมอก ณ สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเบตง (รวมค่าเข้าชม) โดยไฮไลท์ของสกายวอล์

เช้า : อาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “สวนไม้ดอกเมืองหนาว” นำท่านเข้าชม “สวนไม้ดอกเมืองหนาว” หรือเรียกว่า “สวนหมื่นบุปผา” เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเยี่ยมชม “อุโมงค์ปิยะมิตร” บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง นำท่านแวะชม บ่อน้ำร้อนเบตง

ค่ำ: บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 3 เบตง – วัดหน้าถ้ำ – ย่านเมืองเก่าสงขลา – เกาะยอ – มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หาดใหญ่

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “วัดถ้ำคูหาภิมุข” หรือ “วัดหน้าถ้ำ” (134 กม.) เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ “ย่านเมืองเก่าสงขลา” (133 กม.) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิกสไตล์ ชิโนโปรตุกีส และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนอยู่ปะปนกันทั้งสองฟากฝั่งถนน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสงขลา สภาพทั่วไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ โดยไฮไลต์บนเกาะยอ เรียนรู้การทำสวนผลไม้แบบสุมรุม หรือสวนสมรม ที่เป็นการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด อยู่ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่าผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอ  นำท่านท่องไปในเส้นทางสายวัฒนธรรมบนเกาะยอ ซึ่งเป็นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป นำท่านชม “วัดท้ายยอ” วัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ

ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ภัตตาคารมหัศจรรย์เกาะยอ หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “อำเภอหาดใหญ่” เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ นำท่านเก็บภาพ “มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา” หรือ “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” ศูนย์รวมจิตใจชาวมุสลิม เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร

วันที่ 4 หาดใหญ่ – น้ำตกโตนงาช้าง – วัดพระมหาเจดีย์ไตภพไตรมงคล – วัดฉื่อฉาง ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกโตนงาช้าง” เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในภาคใต้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล” หรือ “เจดีย์สเตนเลส” ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก จากนั้น  ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร “วัดฉื่อฉาง” วัดแห่งนี้มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า “ฉื่อเสี่ยงหยี่” หากแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า “วัดเมตตากุศล”  เป็นวัดจีนแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ ตลาดกิมหยงตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่อสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

 *** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

19.30 น. : นำท่านเดินทางเข้าสู่ “สนามบินหาดใหญ่”

21.55 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4303

23.30 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่// หาดใหญ่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับดีมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19

 • ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
 • ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ)
 • มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถโดยสาร
ช่วงเดินทาง
31/12/2020 03/01/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
16,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง
เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
*** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 16,900 ***
*** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 16,700 ***
*** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 16,400 ***
*** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  31/12/2020 03/01/2021
  Air Asia (FD)
  16,900 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 16,900 ***
  *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 16,700 ***
  *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 16,400 ***
  *** พักท่านเดียว เพิ่มท่านละ 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Air Asia (FD)
   • ธ.ค.63 - ก.พ.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 46 ครั้ง
   เริ่มต้น 8,990 บาท
   รหัส 006-0084
   3 วัน 2 คืน
   Air Asia (FD)
   เริ่มต้น 8,990 บาท
   • VietJet Air
   • ธ.ค.63
   • 3 วัน 2 คืน
   • 78 ครั้ง
   เริ่มต้น 7,999 บาท
   รหัส 007-0043
   3 วัน 2 คืน
   VietJet Air
   เริ่มต้น 7,999 บาท
   ชื่นชอบ