ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน

พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย - วิหารเซนต์ซาเวีย - พระราชวังเครมลิน
ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
วิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส - ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน - ล่องเรือแม่น้ำมอสควา
เสาอเล็กซานเดอร์ - พระราชวังแคทเธอรีน - วังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง